קובלנה פלילית / פרטית – מהי?

מרבית האוכלוסיה כלל לא יודעת כי על פי החוק בישראל, כל אדם יוכל לשמש כתובע פלילי ולהגיש נגד אדם או חברה כתב אישום פלילי, תחת הגבלות מסוימות. הליך זה נקרא קובלנה פלילית או קובלנה פרטית. המאמר הבא יבהיר לכם מהו אותו הליך ומתי ניתן להגישו? באילו עבירות וכיצד מתנהל הליך כזה?

מהי קובלנה פלילית / פרטית ?

ככלל, תובע בהליך פלילי יהיה איש משטרה שהוא עורך דין, נציג רשות שהוא עורך דין (רשות המיסים, מע"מ וכד') או פרקליט והמאשימה בכתב האישום תהיה מדינת ישראל זאת, לאור הרציונאל כי עבירה פלילית היא עבירה שנעברה כנגד החברה וייצוגה מסור בידי המדינה. במקרים מסוימים גם אדם פרטי מן השורה יוכל לנהל הליך פלילי כנגד אדם או חברה במסגרת קובלנה פלילית.

בעוד כתבי האישום מותנים בהגשת תלונה במשטרה ובפתיחתה של חקירה משטרתית, קובלנה פלילית אינה מותנית בכך והאדם הפרטי יוכל להגיש קובלנה פלילית גם מבלי לערב כלל את המשטרה או רשות מסוימת אחרת. כמו כן, הגשת קובלנה פלילית אינה מותנית בהסכמת הפרקליטות או התביעה המשטרתית לכך וגם במקום בו הוחלט על ידי רשויות התביעה כי אין מקום לניהול הליך פלילי, יהיה ניתן להגיש את הקובלנה הפלילית ולנהל הליך פלילי.

סעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי מקנה לכל אדם הגשת קובלנה פלילית שהיא כתב אישום פלילי לכל דבר ועניין, אך ורק בגין רשימה סגורה של עבירות הקבועות בתוספת השניה לחוק – עבירות בהן העניין לציבור הוא קטן יחסית אך בעל משמעות רבה ליחיד. משמעות הדבר היא כי שכל אדם הוא תובע פלילי בפוטנציה עם כל המשתמע מכך.

סעיף 70 לחוק קובע כי סדרי הדין הנהוגים בהליך פלילי רגיל יחול גם על קובלנה פלילית לרבות קיום זכויות הנאשם – למשל, גילוי ועיון בחומרי חקירה, טענות מקדמיות וכד'.

ברגע שמוגשת קובלנה פלילית, לרשויות התביעה ניתנת אורכה בת 15 יום להודיע באם היא מעוניינת לבוא בנעליו של התובע הפרטי ולנהל את ההליך במקומו. אם החליטה כאמור, הקובלנה הפלילית תוחלף בכתב אישום ואם לא, התובע הפרטי (הקובל) יהיה התובע מטעם המדינה לכל דבר ועניין.

קובלנה פלילית לא יכולה להיות מוגשת כנגד כל אדם – אין אפשרות להגיש קובלנה פלילית נגד עובד מדינה על עבירה שבוצעה במסגרת מילוי תפקידו. למשל, לא ניתן להגיש קובלנה פלילית נגד שוטר שביצע עבירת אלימות במסגרת תפקידו. לשם כך, יש לפעול בדרך המקובלת של הגשת תלונה למח"ש. החריג לכך – ניתן להגיש קובלנה פלילית נגד עובד מדינה בגין עבירה שעבר במסגרת מילוי תפקידו, בהסכמת יועץ המשפטי לממשלה.

העבירות בגינן ניתן להגיש קובלנה פלילית

כאמור, התוספת השניה לחוק מונה את העבירות שבגינן ניתן יהיה להגיש קובלנה פלילית. רובן כפי שציינו, הן לא בעלות עניין ציבורי אך בעלות עניין רב לאדם הפרטי – עבירות לפי חוק איסור לשון הרע, עבירות תקיפה ואיומים (למעט אם נעברו בנשק חם או כלפי בן משפחה), עבירות לפי חוק התכנון הבניה, עבירות לפי חוק הגנת הצרכן, עבירות לפי חוק הגנת פרטיות, פגיעה והתעללות בבעלי חיים, הפרה של זכויות יוצרים ועוד.

בקשות מעצר במסגרת קובלנה פלילית – האם אפשרי?

כפי שכבר ציינו, קובלנה פלילית נחשבת לכתב אישום לכל דבר וניהול הליך של קובלנה פלילית היא כמו ניהול הליך פלילי. על כן ולמרבה ההפתעה, התשובה היא – כן. בית המשפט העליון דן רבות בסוגיה וקבע כי סמכויות המדינה בהליך הפלילי יחולו גם על קובל בהליך של קובלנה פלילית. בבש"פ 3503/91 שוברט נ' צפריר (השופטים נתניהו אור ומצא) נקבע כי בית המשפט רשאי להורות על מעצר גם במסגרת קובלנה פלילית. בפסק דין זה נקבע, כי אותם הטעמים והשיקולים המצדיקים מעצר לאחר הגשת כתב אישום קיימים גם במקום בו מדובר בקובלנה פרטית, אמנם נאמר שם באותה נשימה, כי בית המשפט יפעיל את סמכות המעצר במקרה זה, במשנה זהירות. אותו פסק דין דן במעצר עד תום ההליכים שנחשב לסעד חמור. באופן ברור, בית המשפט מתייחס לקובלנה פרטית בחשדנות וביתר זהירות שכן, היא מוגשת על ידי בעל עניין. על כן, אין מקרים מוכרים בהם בית המשפט הורה על מעצר מאחורי סורג ובריח אלא לכל היותר, הורה על שחרור בתנאים מגבילים.

קובלנת סרק

מאחר וקובלנות פליליות מוגשות על ידי בעלי עניין, רבות התברר כי הן הוגשו בעלמא, מתוך רצון לגרור את המשיב דרך הליך פלילי גרידא ולא מטעמי הגיון וצדק. מכאן, ניתנה לבית המשפט סמכות להטיל הוצאות על קובל העושה שימוש לרעה בהליך ואף להפסיק את ההליך בקובלנה עד שימונה לו עורך דין (תוך תקופה שנקבעה מראש) אם מצא כי הוא מנהל את ההליך בצורה מכבידה ולא ראויה.

חשיבות קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי

כאמור, קובלנה פלילית היא כתב אישום וניהול קובלנה פלילית היא ניהול הליך פלילי לכל דבר ועניין. על כן, אם הוגשה נגדך קובלנה פלילית, אין להתייחס לכך בקלות ראש ויש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי מנוסה ומיומן שייצג אותך במקצועיות וידאג לזכויותיך על הצד טוב ביותר.

עקבו אחרינו בפייסבוק

פוסטים אחרונים באתר

עבירות בנשק קר – שימוש בנשק קר

עבירות בנשק קר נחשבות לעבירות פליליות שכיחות ונפוצות במדינת ישראל. בתי המשפט וגורמי האכיפה נאלצים להתמודד עם סוגיה זו כל העת ולכן, עבירות בנשק קר